30 Maý 2023 | 53 okalan

ÝAŞLAR LIGASY ― 2023: BIRINJI AÝLAW «ALTYN ASYRYŇ» ÖŇDEBARYJYLYGY BILEN...

Paýtagtyň «Altyn asyr» toparynyň ýaşlar düzümi ýurdumyzyň futbol birinjiliginiň birinji aýlawynyň jemi boýunça ýaryş tertibini birinji hatarda tamamlady. Bu barada Türkmenistanyň Futbol...

30 Maý 2023 | 93 okalan

“SAGDYN NESIL, SAGDYN RUHY ÝÖRELGÄMIZ ÝOLUMYZ”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Türkmenbaşy şäheriniň 5-nji orta mekdebiniň ýokary synp okuwçylarynyň...

30 Maý 2023 | 71 okalan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

29-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly...

30 Maý 2023 | 60 okalan

«ARŞYŇ NEPISLIGI»

Türkmen halysy türkmen halkynyň medeni gymmatlyklarynyň esasylarynyň biridir. Ussat türkmen halyçylary köp asyrlaryň dowamynda özboluşly halyçylygyň aýratynlygyny saklap gelipdirler. 2019-njy ýylyň 12-nji...

30 Maý 2023 | 98 okalan

TÜRKMEN HALYSY — ARŞYŇ NEPISLIGI

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Darganata etrap Geňeşiniň hem-de etrabyň Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň bilelikde guramaklarynda, ýurdumyzda...

30 Maý 2023 | 60 okalan

SPORT ÝARYŞLARY GURALDY

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndaky 2-nji sport mekdebinde agyr atletika boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi. Oňa 2003—2005-nji ýyllarda doglan oglan-gyzlaryň 80-den gowragy...

29 Maý 2023 | 51 okalan

TÜRKMENISTAN — ÝUNESKO Ekologiýa abadançylygy — durnukly ösüşiň aýdyň kepili

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Alym Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda we hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda...

29 Maý 2023 | 193 okalan

BAÝRAMÇYLYK ÇÄRESI

Çagalary goramak, terbiýelemek, olara uly üns bermek türkmen halkynyň iň asylly häsiýetleriniň biridir. Ýurdumyzda çagalary goramagyň güni mynasybetli birnäçe çäreler...