10 Maý 2021 | 43 okalan

Köpçülikleýin ekologiýa çäreleri Watanymyzyň gülläp ösmegine goşantdyr

Aşgabat şäheriniň häkimligi we jemgyýetçilik guramalary paýtagtymyzda 10 – 25-nji maý günlerinde ekologik çäräni guramak baradaky başlangyç bilen çykyş edýär. Bu...

26 Aprel 2021 | 136 okalan

Türkmen türgeniniň üstünligi

Marydan sport ussady Aýsoltan Toýçyýewa Daşkentde geçirilýän Aziýa çempionatynda silterläp iki synanşygyň jemi boýunça bürünç medallaryň ikisini eýeledi....

21 Aprel 2021 | 121 okalan

Atly sportuň ezberleri

19-njy aprelda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli paýtagtymyzdaky Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde atly sportuň naýbaşy görnüşi bolan konkur boýunça bäsleşik...

20 Aprel 2021 | 128 okalan

Aziýa bäsleşiginiň ilkinji ýeňijileri

Daşkentde agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionaty başlandy. Ýaryşyň birinji güni 8 ýurtdan gelen gyzlaryň 10-sy 49 kg-a çenli agramda altyn medal üçin güýç...

22 Mart 2021 | 314 okalan

Dewisiň kubogy: 121 ýyllyk ýol

Şu ýylyň 6 – 12-nji sentýabry aralygynda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde dördünji tapgyryň Aziýa – Okeaniýa sebiti boýunça ýaryşlar...

15 Mart 2021 | 463 okalan

Türkmen sportuny ýaýar çar ýana, ilimiň şöhratly türgen ýyldyzy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda ähli ulgamlar ösüşlere beslenýär. 2021-nji ýyl «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň...

11 Mart 2021 | 279 okalan

Belent hormatyň göreldesi

10-njy martda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň “Sport”  myhmanhanasynda halkara sport ýaryşynda Türkmenistana wekilçilik edip, ýurdumyzyň dünýädäki sport abraýynyň...

04 Mart 2021 | 595 okalan

«Sagdyn maşgala – sagdyn nesil» atly sport bäsleşigi geçirildi

Ýakynda Balkan welaýat häkimligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi, welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirligi we beýleki...