26 Sentýabr 2023 | 12 okalan

ÝAŞ NESILLERIŇ ALADASY – AÝDYŇ GELJEGIŇ ŞUGLASY

     Hormatly Prezidentimiziň raýatlarymyz dogrusynda edýän aladasynyň aýdyň beýanyna öwrülen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk...

27 Sentýabr 2023 | 17 okalan

GARAŞSYZLYK – BAGTYMYZYŇ GÖZBAŞY

     Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat Geňeşi «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň Daşoguz şäher şahamçasynyň Ilkinji...

27 Sentýabr 2023 | 12 okalan

HALK MASLAHATYNYŇ ÇÖZGÜTLERI – AÝDYŇ GELJEGIMIZIŇ BINÝADY

     Şu gün Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň mejlisler jaýynda ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik syýasy çäresi bolan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň...

27 Sentýabr 2023 | 8 okalan

GARAŞSYZ WATANYMYZYŇ BIZ BAGTYÝAR BALASY

     Türkmenbaşy etrabynyň 6-njy çagalar bakja bagynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli Berkarar döwletimiziň täze...

26 Sentýabr 2023 | 30 okalan

BAKY BAGTYŇ ŞUGLASY GARAŞSYZ, BITARAP TÜRKMENISTANYM

     Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesilleriň ählitaraplaýyn kämil bolup ýetişmekleri baradaky alada döwlet syýasatynyň ileri...

27 Sentýabr 2023 | 22 okalan

WATANYŇ WE HALKYŇ ÖŇÜNDE BITIRILEN AÝRATYN HYZMATLAR ÜÇIN DÖWLET SYLAGLARY

     Paýtagtymyzda Garaşsyz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, halkara abraýynyň belende göterilmegine uly şahsy goşant goşan halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň iň gowy...

27 Sentýabr 2023 | 7 okalan

IŇLIS DILI SAPAKLARYNDA OÝUNLARYŇ ÄHMIÝETI

     Häzirki ajaýyp döwrümizde bilim ulgamynda geçirilýän ägirt uly özgertmeleriň biri hem daşary ýurt dillerini öwrenmekdir. Biziň ýurdumyzda bilim ulgamynyň ähli...

27 Sentýabr 2023 | 19 okalan

ŞANLY GARAŞSYZLYGYMYZYŇ 32 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANDY

     Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk toýy giňden dabaralanýar. Bu möhlet aýdylyşy ýaly, taryh üçin öran gysga möhlet....