17 Mart 2023 | 39 okalan

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY

AŞGABAT, 16-NJY MART (TDH). Şu gün sanly ulgam arkaly Mejlisiň altynjy çagygyryşynyň ýigrimi ikinji maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de...

15 Mart 2023 | 52 okalan

JENAÝAT KAZYÝET ÖNÜMÇILIGINDE ADAM HUKUKLARYNYŇ GORAGLYLYGY

Nurmyrat KOWUSOW, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň rektory Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň...

09 Mart 2023 | 232 okalan

MEDENIÝET ÇYGRYNDAKY KANUNÇYLYGYŇ KÄMILLEŞDIRILIŞI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we giň özara bähbitli...

07 Mart 2023 | 282 okalan

ÝAŞLARYŇ HUKUK WE AHLAK TERBIÝESINIŇ SAZLAŞYGY

Halkymyzyň nesil terbiýesinde medeni mirasyň, hususan-da, halk nakyllarynyň, nusgawy edebiýatyň, müňýyllyklardan gözbaş alýan milli däpdessurlarymyzyň wajyp orny bar. Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň...

06 Mart 2023 | 290 okalan

ÝAŞLAR — DÖWRÜMIZIŇ DÖREDIJILIK GÜÝJI

Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk ýörelgesini mynasyp dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda halkymyzyň, aýratyn-da ýaş nesilleriň bagtyýar durmuşyny...

02 Mart 2023 | 310 okalan

KÄMIL HUKUK BINÝADY – ÖSÜŞLERE BADALGA

Halk, jemgyýet, döwlet birek-birege ynamyň, döredijilikli zähmetiň erkin gatnaşyjysy bolan mahaly, onuň gurujylyk kuwwatynyň netijeli bolýandygyna taryh, aýratyn hem, ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllaryndaky...

17 Ýanwar 2023 | 406 okalan

DÖWREBAP DEMOKRATIÝANYŇ MILLI NUSGASY

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň 11-nji ýanwarda geçirilen bilelikdäki maslahatynda Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň döwlet gurluşyny, hukuk ulgamyny we şonuň esasynda kanun çykaryjy edarasynyň işini...

22 Noýabr 2022 | 478 okalan

EÝEÇILIK HUKUGYNYŇ ÖSÜŞ UGURLARY

Kämil kanun – berk binýat. Garaşsyzlygyň gazanylmagy bilen, Türkmenistanyň halky eýeçilik edinmäge, öz halal zähmetiniň miwesiniň hözürini görmäge, kanunçylykda gadagan edilmedik...