22 Noýabr 2022 | 18 okalan

EÝEÇILIK HUKUGYNYŇ ÖSÜŞ UGURLARY

Kämil kanun – berk binýat. Garaşsyzlygyň gazanylmagy bilen, Türkmenistanyň halky eýeçilik edinmäge, öz halal zähmetiniň miwesiniň hözürini görmäge, kanunçylykda gadagan edilmedik...

17 Noýabr 2022 | 45 okalan

KANUNÇYLYK ÖZGERTMELERI ROWAÇLANÝAR

Şu wezipelerden ugur alnyp, 2022-nji ýylda kanun çykaryjylyk işi meýilnamasy esasynda we ýurdumyzy köpugurly ösdürmek babatda üstünliklere beslenýän döwlet syýasatyny kanunçylyk...

14 Noýabr 2022 | 58 okalan

KÄMIL KANUN – BAGTYÝAR JEMGYÝET

Ýurdumyzyň hukuk ulgamynyň, düýpli durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeler ýolunyň kanunçylyk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi, raýatlaryň hukuk goraglylygynyň kanuna esaslanýan netijeli...

11 Noýabr 2022 | 63 okalan

ÝAŞ MAŞGALALARA DÖWLET GOLDAWY

Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Arkadagly Serdarymyzyň başlyklyk etmeginde geçirilen Döwlet Maslahatynda il-ýurt bähbitli meselelere garalyp, halkymyzyň ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmaga, ýurdumyzy...

04 Noýabr 2022 | 91 okalan

HUKUK MEDENIÝETI: ILATYŇ HABARLYLYGYNY ÝOKARLANDYRMAKDA KANUNÇYLYK ULGAMY BARADA WAGYZ-NESIHATYŇ ÄHMIÝETI

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýyndaky çykyşynda (Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabry) “Biz ýaşlara eziz...

01 Noýabr 2022 | 59 okalan

HUKUK BOZULMALARYŇ ÖŇÜNI ALMAKDA AHLAK KADALARYNYŇ ORNY

Döwletiň syýasy hem ykdysady esaslaryny berkitmekde möhüm serişdeleriň biri hem tertip-düzgüniň we kanunlaryň takyk ýerine ýetirilmegidir. Islendik döwürde kanunlar we tertip-düzgün...

06 Sentýabr 2022 | 496 okalan

Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda (rejelenen görnüşi)

2013-nji ýylyň 29-njy awgustyndaky «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 3, 53-nji madda; 2016 ý., № 2,  98-nji madda;...

21 Awgust 2022 | 408 okalan

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNDA ADAM HUKUKLARYNYŇ GORAGLYLYGYNYŇ KEPILLIKLERI WE RAÝAT JEMGYÝETINIŇ ÖSÜŞI

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 – 2052-nji ýyllarda durmuş – ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» belent maksatlara ýetmäge...