21 Sentýabr 2023 | 34 okalan

DURMUŞ SYÝASATYNYŇ BAŞ UGRY

     Hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen taglymatyna laýyklykda, adamyň goralmagyny, goldanylmagyny we oňa hyzmat edilmegini baş wezipe...

12 Iýul 2023 | 230 okalan

DÖWLETIŇ SAÝASYNDA, MAŞGALAŇ AÝASYNDA

«Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023 — 2028-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasy» hakynda söhbet. Mälim bolşy ýaly, Arkadag...

11 Iýul 2023 | 255 okalan

ZENANLARYŇ HUKUK GORAGLYLYGY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda adamyň we raýatyň hukuklary hem-de azatlyklary halkara hukugynyň umumy ykrar edilen...

24 Maý 2023 | 253 okalan

ÇAGA HUKUKLARYNYŇ GORAGLYGY

Ýurdumyzda çagalaryň goraglylygy döwlet tarapyndan kepillendirilendir. “Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda kesgitlenilişi ýaly, on sekiz ýaşyna ýetmedik...

26 Aprel 2023 | 418 okalan

SANLY YKDYSADYÝET WE MAGLUMATLARYŇ HUKUK GORAGY

Arslan Nasyrow, Türkmenistanyň Baş prokuraturasy.            Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda milli ykdysadyýeti dünýäniň...

14 Aprel 2023 | 747 okalan

HUKUK DÜŞÜNJELILIGINIŇ WE HUKUK MEDENIÝETINIŇ ÝAŞLARY TERBIÝELEMEKDÄKI ORNY

Rahat Töräýew Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Hukuk we halkara gatnaşyklary müdirliginiň Hukuk bölüminiň uly ýuriskonsulty Her bir döwletiň jemgyýetçilik durmuşynda...

17 Mart 2023 | 608 okalan

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY

AŞGABAT, 16-NJY MART (TDH). Şu gün sanly ulgam arkaly Mejlisiň altynjy çagygyryşynyň ýigrimi ikinji maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de...

15 Mart 2023 | 578 okalan

JENAÝAT KAZYÝET ÖNÜMÇILIGINDE ADAM HUKUKLARYNYŇ GORAGLYLYGY

Nurmyrat KOWUSOW, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň rektory Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň...