21 Sentýabr 2022 | 203 okalan

Mugallym (Oýlanma)

Men ony ilkinji gezek gulpaklyja gyzjagazka görüpdim. Şol görnüşinde hem göz öňümde galypdyr. Olaryň öýleri ortasy eýwanly, her tarapynda birnäçe otagy bolan giň jaýdy. Munuň diňe bir maşgalanyň...

19 Sentýabr 2022 | 175 okalan

NUSAÝ GALALARYNYŇ BINAGÄRLIGI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda milli medeniýetimize, mirasymyza, taryhymyza aýratyn sarpa goýulýar. Halkymyzyň milli medeniýeti...

14 Sentýabr 2022 | 287 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ÄLEM IÇRE AT GEZER» ESERINDEN TYMSALLAR

Oba arasynda üýşmeleňde, toý-tomaşada, söhbetdeşlikde az, ýöne uz gepleýändigi üçin märekede soňky söz Anna aganyňkydy. Köplenç, onuň agzyndan çykan söz birbada ters pikir...

13 Sentýabr 2022 | 196 okalan

Türkmen halkynyň çörege goýýan hormaty

Türkmençilikde çörek, duz, suw mukaddes hasap edilendir. Ony harlamak, zaýalamak, aýak astyna taşlamak gadagandyr. Hatda ýolda-yzda aýak astyna taşlanan çörek görülse, türkmen ony alyp,...

13 Sentýabr 2022 | 311 okalan

DURMUŞYŇ MANYSY

Öňki döwürleriň birinde bir adam durmuşyň manysynyň nämedigini bilmek isläpdir. Emma tapan jogaplarynyň hiç biri ony kanagatlandyrmandyr we ol gözlemegini dowam edipdir. Öz-özüni bu sowalyň hökman bir kanagatly...

12 Sentýabr 2022 | 361 okalan

JÜRJANY WE HALK LUKMANÇYLYGY UKY BARASYNDA

Seýit Ysmaýyl Jürjany, taryhy çeşmeleriň berýän maglumatlaryna görä, 1057-nji ýylda Gürgende dünýä inip, 80 ýaşynyň içinde Merwde, 1137-nji ýylda aradan...

09 Sentýabr 2022 | 340 okalan

MILLI MIRASYŇ ALTYN PARÇASY

        Türkmen milletimiziň asyrlar aşyp mukaddeslige öwren millilikleri bu gün döwrebap äheňde özüniň gymmatyny artdyrýar. Ene-mamalarymyzyň sülük barmaklaryndan çykan keşdedir,...

08 Sentýabr 2022 | 219 okalan

"Ynsan ýaly syzýar"

     Türkmen topragynyň gymmatlyklarynyň arasynda üşükliligi, syzgyrlygy, gaýduwsyzlygy bilen dünýä meşhur bolan alabaý itlerimiz bar. Olaryň goraýan öýüne, eýesine...