08 Awgust 2023 | 344 okalan

NIREDEDIGIŇI BILMELI

     Segsen ýaşy arka atan bir gojanyň tanyş-bilşi juda köpmüşin. Garranlygyna garamazdan, ol kim myhmançylyga çagyrsa, göwnüni ýykmajak bolup, gider eken. Kä wagt on ýere dagy barmaly...

08 Awgust 2023 | 452 okalan

SIZ NÄÇE ÝAŞYŇYZDA?

     Bir gezek Galileýden: «Siz näçe ýaşyňyzda?» diýip sorapdyrlar. Ol: «Sekiz ýa-da on...» diýip jogap beripdir. Elbetde, saç-sakalyna çal sepen adamyň...

04 Awgust 2023 | 438 okalan

TÜRKMEN HALYSY – NEPISLIGIŇ SUNGATY

     Taryhy müňýyllyklaryň jümmüşine uzaýan merdana halkymyz dünýä gymmatlyklaryna uly goşant goşup, maddy we ruhy mirasyň ençeme görnüşlerini döredipdir. Olaryň...

29 Iýul 2023 | 519 okalan

TILKÄ MEŇZEJEK BOLMA!

Bir adam tokaýda gezelenç edip ýörkä bir agsak tilkä sataşypdyr. Şeýle ýagdaýda-da onuň nädip ölmän ýörenligine geň galyp, tilkä ymykly syn etmegi ýüregine...

27 Iýul 2023 | 616 okalan

ADAMLARYŇ HEM KÖMÜR KYSYMLYSY BOLÝAR

Adamlaryň içinde hem kömür kysymlysy bolýar — olar öz-özlerinden tutaşmaýarlar. Günüň ýanyşyna — ýalkym saçyşyna gussaly bahyllyk bilen garap, harsaň daş bolup garalyp...

27 Iýul 2023 | 497 okalan

MÖR-MÖJEKLERIŇ GARAÝŞY

Otuň baldajyklarynda kiçijik mör-möjejikler ýaşaýar eken. Olaryň ululary kiçilerine pent berermişler: — Ho-ol ýatan gaplaňy görýärsiňizmi? Ol jandarlaryň içinde iň bir...

26 Iýul 2023 | 539 okalan

BÄHBIT

Gadym döwürlerde bir sada daýhan ýaşapdyr. Onuň ýekeje ýabysy bar eken. Günlerde bir gün ol ýitirim bolupdyr. Goňşy-golamlar jemlenip, oňa duýgudaşlyk bildiripdirler: Naşyja sowgatlar — Günemaňy...

26 Iýul 2023 | 430 okalan

GUŞ NÄME ÜÇIN SAÝRAÝAR?

Müritler Hudaý hakda köp sowal berer ekenler. Halypa ahyry olara şeýle diýipdir: — Hudaýyň nämedigini hiç kim hem bilenok, Hudaýa akyl ýetirmek hem mümkin däl. Ol hakda islendik bir kesgitleme,...